Ngày đăng bài: 18/03/2022 15:16
Lượt xem: 1441
Giới thiệu sách mới tháng 3/2022
Thư viện trường Đại học Xây dựng xin trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả danh mục sách mới tháng 3/2022

1. Giáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. Tập 1, Nhiệt công trình và khí hậu xây dựng / Phạm Thị Hải Hà (chủ biên), Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Khánh Phương

2. Hệ thống văn bản về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục

3. Hướng dẫn học triết học Mác - Lênin / Vũ Tiến Dũng, Vũ Thị Hằng

4. Tài liệu Hướng dẫn học môn Chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ... [et al.]

5. Van Gogh / David Haziot ; Phan Hồng Hạnh dịch / Haziot, David

6. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024

7. Các bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên / TS. Nguyễn Ngọc Lương (chủ biên) ... [et al.]

8. Tuổi trẻ những điều nên làm / Ngô Tín biên soạn

9. Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

10. Thanh niên Việt Nam và những câu chuyện đẹp

11. 70 năm truyền thống vẻ vang Hội Sinh viên Việt Nam (1950 - 2020) / Văn Tùng (chủ biên) ... [et al.]

12. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới : sách tham khảo / Matthew C. Klein, Michael Pettis; Người dịch: Nguyễn Minh Thu

13 Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Trường Thụ (chủ biên) ... [et al.]

14. Đổi mới tư duy phát triển một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách tham khảo / PGS.TS Trần Quốc Toản

15. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển / GS.TS Hoàng Bá Thịnh / Hoàng Bá Thịnh

16. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : sách chuyên khảo / PGS.TS Bùi Quang Tuấn

17. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Đào Thanh Trường

18. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / PGS.TS Phạm Văn Linh (chủ biên) ... [et al.]

19. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam : sách chuyên khảo / PGS.TS Bùi Đức Thọ ... [et al.]

20. Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện / GS.TS Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) ... [et al.]

21. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục

22. Cấu trúc hành lang xanh thành phố / TS.KTS Nguyễn Văn Tuyên

23. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường / Nguyễn Duy Dũng / Nguyễn Duy Dũng

24. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / PGS.TS Đoàn Thu Hà (chủ biên), ThS. Trần Mạnh Cường

25. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước / PGS.TS Nguyễn Lương Bằng (chủ biên), TS. Trần Quốc Lập

26. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thuỷ lợi và giải pháp ứng phó / PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh (chủ biên) ... [et al.]

27. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / TS. Vũ Thanh Tú (chủ biên) ... [et al.]

28. Xanh hoá các khu đô thị mới / TS. Trần Minh Tùng

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI