DDC 338.9
Nhan đề Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / PGS.TS Bùi Quang Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 471 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 451-468
Tóm tắt Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Tuấn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06962
00000000nam#a2200000ui#4500
00149076
00212
004C56B1335-B99F-4AC7-9EC9-C069B5089D53
005202203221030
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045768594
039|a20220322103032|blinhnm|c20220315094500|dhuongpt|y20220315083721|zlinhnm
082 |a338.9|bMÔ-H
245 |aMô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Bùi Quang Tuấn
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a471 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 451-468
520 |aTrình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030
653 |aViệt Nam
653 |aXã hội
653 |aKinh tế
700 |aBùi Quang Tuấn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06962
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220012thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06962 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 338.9 MÔ-H Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI