Ngày đăng bài: 06/01/2016 15:42
Lượt xem: 48368
Chức năng - nhiệm vụ

         Chức năng   

         Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác quản lý, bổ sung, bảo quản, khai thác nguồn tin và cơ sở vật chất khác của Thư viện nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của người dùng tin trong trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

         Nhiệm vụ

         1. Xây dựng nội quy, quy định của Thư viện và hướng dẫn bạn đọc thực hiện.

         2. Đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường mua các tài liệu - giáo trình, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo - nghiên cứu khoa học của nhà trường; thu thập, bổ sung - trao đổi, phân tích, xử lý các loại hình tài liệu; tố chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tài liệu và cơ sở dữ liệu bao gồm các loại hình ấn phẩm và vật mang tin của nhà trường; Đề xuất thanh lý các tài liệu đã cũ - hỏng hay không còn phù hợp về nội dung.

         3. Làm công tác giới thiệu tài liệu mới; Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; tổ chức cho người dùng tin khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện và các nguồn tin bên ngoài được quản lý, khai thác thông qua Thư viện.

         4. Thu nhận lưu chiểu những xuất bản phẩm do các cá nhân, đơn vị trong trường và Nhà trường là tác giả, bao gồm: Sách, giáo trình, các loại hình tài liệu khác; Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ bảo vệ tại trường ĐHXD hoặc tác giả là Giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của trường Đại học Xây dựng; Báo cáo tổng kết của các đề tài NCKH, dự án các loại đã được nghiệm thu; kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các học liệu điện tử, bài giảng điện tử do các đơn vị trong trường ĐHXD chủ trì hoặc do Cán bộ, Giảng viên trường ĐHXD thực hiện; Hệ thống thông tin dạng in, số hóa về trường ĐHXD.

         5. Triển khai các hoạt động NCKH về lĩnh vực thông tin, tư liệu và thư viện; ứng dụng kết quả NCKH, những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới vào xử lý, phục vụ thông tin - thư viện.

         6. Là cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự và là đầu mối đại diện cho cá nhân của Thư viện quan hệ với trường và các tổ chức thuộc trường. Đề xuất và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng của Thư viện theo đúng quy định của Trường.

         7. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ - viên chức của Thư viện.

         8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản và cơ sở vật chất khác được Nhà trường giao phục vụ cho công tác của Thư viện.

         9. Thay mặt Nhà trường tổ chức và thực hiện công tác quan hệ với các cơ quan khác trong nước cũng như quốc tế trong phạm vi nghiệp vụ Thông tin - Thư viện.

         10. Giám đốc Thư viện được phép thừa lệnh Hiệu trưởng Ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Giám đốc được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Giám đốc ủy quyền.

         11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI