DDC 343.597
Nhan đề Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 460 tr. : bảng ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Phụ chú Phụ lục cuối mỗi phần
Tóm tắt Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Giá cả
Từ khóa tự do Y tế
Từ khóa tự do Dịch vụ công
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(4): TK06954-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00149071
00212
004EA83F5CA-930F-4241-8C63-F450D9F02F55
005202203150945
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047929832
039|a20220315094555|bhuongpt|y20220314094100|zlinhnm
082 |a343.597|bCƠ-C
245 |aCơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a460 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
500|aPhụ lục cuối mỗi phần
520 |aGiới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp; giao nghiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế
653 |aGiáo dục
653 |aGiá cả
653 |aY tế
653|aDịch vụ công
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(4): TK06954-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220009thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06954 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CƠ-C Sách Tiếng Việt 1
2 TK06955 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CƠ-C Sách Tiếng Việt 2
3 TK06956 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CƠ-C Sách Tiếng Việt 3
4 TK06957 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 343.597 CƠ-C Sách Tiếng Việt 4
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI