DDC 304.8
Tác giả CN Đào Thanh Trường
Nhan đề Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Đào Thanh Trường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 415 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 351-396. - Thư mục: tr. 397-410
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di động xã hội
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Xã hội học
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06961
00000000nam#a2200000ui#4500
00149075
00212
004028F499F-9A8A-4B8C-AA32-D826BDF5C3A3
005202203150944
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045769348
039|a20220315094438|bhuongpt|c20220315094114|dhuongpt|y20220314102501|zlinhnm
082 |a304.8|bĐA-T
100 |aĐào Thanh Trường
245 |aDi động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / |cĐào Thanh Trường
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a415 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 351-396. - Thư mục: tr. 397-410
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di động xã hội
653 |aViệt Nam
653 |aXã hội học
653 |aNguồn nhân lực
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06961
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220013thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06961 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 304.8 ĐA-T Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI