DDC 335.41
Nhan đề Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / PGS.TS Phạm Văn Linh (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 407 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác-Lênin
Từ khóa tự do Lực lượng sản xuất
Từ khóa tự do Quan hệ sản xuất
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Linh
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06960
00000000nam#a2200000ui#4500
00149074
00212
004A29E5A78-8071-47A3-B076-3674BB929C6A
005202203221031
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045770290
039|a20220322103124|blinhnm|c20220315095829|dhuongpt|y20220314102044|zlinhnm
082 |a335.41|bGIA
245 |aGiải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS Phạm Văn Linh (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a407 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới
653 |aChủ nghĩa Mác-Lênin
653 |aLực lượng sản xuất
653 |aQuan hệ sản xuất
700 |aPhạm Văn Linh
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06960
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220017thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06960 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.41 GIA Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI