DDC 324.2597
Nhan đề Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện / GS.TS Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2021
Mô tả vật lý 372 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 358-372
Tóm tắt Nêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; đưa ra những đề xuất, kiến nghị
Từ khóa tự do Cương lĩnh chính trị
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả(bs) CN Tạ Ngọc Tấn
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK06958
00000000nam#a2200000ui#4500
00149072
00212
004CA5BF4F1-ABCF-4F1D-8761-31427763EA1F
005202203150943
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765777
039|a20220315094400|bhuongpt|y20220314100453|zlinhnm
082 |a324.2597|bCƯƠ
245 |aCương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện / |cGS.TS Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự Thật, |c2021
300 |a372 tr. ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 358-372
520 |aNêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; đưa ra những đề xuất, kiến nghị
653 |aCương lĩnh chính trị
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
700 |aTạ Ngọc Tấn
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK06958
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong15.03.220010thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06958 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 324.2597 CƯƠ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI