• Bài trích
  • Nhan đề: Đường sắt xuyên IRAN, một trong những kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20

Tác giả CN Lê Văn Quang
Nhan đề Đường sắt xuyên IRAN, một trong những kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-2-8tr. Số: 01+02 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153059
0026
004AB52E346-523D-46CA-82BB-3DD6CA9BD6F0
005202302082244
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230208224412|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aLê Văn Quang
245 |aĐường sắt xuyên IRAN, một trong những kỳ công kỹ thuật vĩ đại nhất của thế kỷ 20
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-2-8|gtr.|v2023|i01+02
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI