• Bài trích
  • Nhan đề: Ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ chịu nén của bê tông silica fume.

Tác giả CN Phạm Mỹ Linh
Nhan đề Ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ chịu nén của bê tông silica fume.
Từ khóa tự do cường độ chịu nén
Từ khóa tự do bê tông Silica fume.
Từ khóa tự do điều kiện bảo dưỡng
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-5-9tr. Số: 04 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153297
0026
0048FD61208-03B3-4A6D-9BE0-CD5BAC556907
005202305091549
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230509154922|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aPhạm Mỹ Linh
245 |aẢnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng đến cường độ chịu nén của bê tông silica fume.
653 |acường độ chịu nén
653 |abê tông Silica fume.
653 |ađiều kiện bảo dưỡng
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-5-9|gtr.|v2023|i04
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI