• Bài trích
  • Nhan đề: Tham gia ý kiến về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Tác giả CN Trần Dân
Nhan đề Tham gia ý kiến về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-2-8tr. Số: 01+02 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153054
0026
0043AA79EFF-65A2-4C80-9929-C942AE1137E1
005202302082126
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230208212656|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aTrần Dân
245 |aTham gia ý kiến về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-2-8|gtr.|v2023|i01+02
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI