• Bài trích
  • Nhan đề: Đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc cho các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2023 đến 2030

Tác giả CN Nguyễn Bình Hà
Nhan đề Đề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc cho các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2023 đến 2030
Từ khóa tự do Đồng bằng sông Cửu Long
Từ khóa tự do xây dựng
Từ khóa tự do kiến trúc
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154364
0026
00429E9C26D-D209-4213-B3D9-744D99B13C89
005202404191425
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419142529|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Bình Hà
245 |aĐề xuất giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc cho các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2023 đến 2030
653 |aĐồng bằng sông Cửu Long
653 |axây dựng
653 |akiến trúc
653 |aNguồn nhân lực
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI