• Bài trích
  • Nhan đề: Mở ngành “công nghệ kỹ thuật kiến trúc” là cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển xây dựng bền vững tại Việt Nam

Tác giả CN Phạm Thị Hải Hà
Nhan đề Mở ngành “công nghệ kỹ thuật kiến trúc” là cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển xây dựng bền vững tại Việt Nam
Từ khóa tự do công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
Từ khóa tự do Kỹ thuật Kiến trúc
Từ khóa tự do thiết kế tích hợp
Từ khóa tự do xây dựng bền vững
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khánh Phương
Tác giả(bs) CN Phạm Tiến Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hoa
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154361
0026
0043BD85BB6-A8B8-43DD-AA45-2B9FF75CB2CB
005202404191414
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419141442|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aPhạm Thị Hải Hà
245 |aMở ngành “công nghệ kỹ thuật kiến trúc” là cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển xây dựng bền vững tại Việt Nam
653 |acông nghệ Kỹ thuật Kiến trúc
653 |aKỹ thuật Kiến trúc
653 |athiết kế tích hợp
653 |axây dựng bền vững
700 |aNguyễn Thị Khánh Phương
700 |aPhạm Tiến Bình
700 |aNguyễn Thị Hoa
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI