• Bài trích
  • Nhan đề: Một vài ý kiến về vấn đề đào tạo đại học ngành kiến trúc - xây dựng

Tác giả CN Nguyễn Quang Phích
Nhan đề Một vài ý kiến về vấn đề đào tạo đại học ngành kiến trúc - xây dựng
Từ khóa tự do đổi mới đào tạo
Từ khóa tự do quan hệ nhà trường với doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thực trạng
Từ khóa tự do vùng miền
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154360
0026
0048AB97E22-CA6B-42FB-85F3-813A8D76D297
005202404191409
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419141006|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Quang Phích
245 |aMột vài ý kiến về vấn đề đào tạo đại học ngành kiến trúc - xây dựng
653 |ađổi mới đào tạo
653 |aquan hệ nhà trường với doanh nghiệp
653 |aThực trạng
653 |avùng miền
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI