• Bài trích
  • Nhan đề: Giáo dục và đào tạo mở trong nền kinh tế tri thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng

Tác giả CN Nguyễn Xuân Mãn
Nhan đề Giáo dục và đào tạo mở trong nền kinh tế tri thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng
Từ khóa tự do Giáo dục mở
Từ khóa tự do kiến trúc- xây dựng
Từ khóa tự do kinh tế tri thức
Từ khóa tự do vốn tri thức
Tác giả(bs) CN Tăng Văn Lâm
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-3-29tr. Số: 03 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154359
0026
004CB3F4765-A2DE-4D89-B357-B65E40BC7575
005202404191407
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419140718|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Xuân Mãn
245 |aGiáo dục và đào tạo mở trong nền kinh tế tri thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng
653 |aGiáo dục mở
653 |akiến trúc- xây dựng
653 |akinh tế tri thức
653 |avốn tri thức
700 |aTăng Văn Lâm
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-3-29|gtr.|v2023|i03
890|a0|b0|c1|d8
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI