• Bài trích
  • Nhan đề: Quản lý hè phố trong đô thị

Tác giả CN Nguyễn Hồng Tiến
Nhan đề Quản lý hè phố trong đô thị
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-5-1tr. Số: 04 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154358
0026
0044640AE75-56B6-4C5C-A14C-006D83CC791F
005202404191357
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240419135810|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Hồng Tiến
245 |aQuản lý hè phố trong đô thị
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-5-1|gtr.|v2023|i04
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI