• Bài trích
  • Nhan đề: Tháp thông gió trên mặt đất của công trình tàu điện ngầm và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan

Tác giả CN Nguyễn Chi Đạt
Nhan đề Tháp thông gió trên mặt đất của công trình tàu điện ngầm và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan
Tác giả(bs) CN Từ Sỹ Sùa
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154329
0026
00485397F9F-200E-4D0F-9008-67C79B6AEDDF
005202404150958
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415095834|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Chi Đạt
245 |aTháp thông gió trên mặt đất của công trình tàu điện ngầm và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan
700 |aTừ Sỹ Sùa
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI