• Bài trích
  • Nhan đề: Phương pháp đào hầm mới của Áo và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam

Tác giả CN Nguyễn Quang Phích
Nhan đề Phương pháp đào hầm mới của Áo và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Thái
Tác giả(bs) CN Từ Đồng Xuân
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154326
0026
004DF73BB3D-80B1-4AD1-93CB-6435595BFAC8
005202404150949
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415095004|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Quang Phích
245 |aPhương pháp đào hầm mới của Áo và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam
700 |aNguyễn Văn Mạnh
700 |aĐỗ Ngọc Thái
700 |aTừ Đồng Xuân
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI