• Bài trích
  • Nhan đề: Tự động tính toán hầm theo công nghệ NATM bằng mô hình 3D và khả năng áp dụng thiết kế công trình ngầm đô thị

Tác giả CN Nguyễn Huy Hiệp
Nhan đề Tự động tính toán hầm theo công nghệ NATM bằng mô hình 3D và khả năng áp dụng thiết kế công trình ngầm đô thị
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quý Đạt
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154325
0026
004F58C25AC-66B5-4C1A-8FA8-5135D475C725
005202404150946
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415094632|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Huy Hiệp
245 |aTự động tính toán hầm theo công nghệ NATM bằng mô hình 3D và khả năng áp dụng thiết kế công trình ngầm đô thị
700 |aNguyễn Quý Đạt
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI