• Bài trích
  • Nhan đề: Tính cấp thiết biên soạn tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo dưỡng công trình ngầm đô thị

Tác giả CN Nguyễn Huy Hiệp
Nhan đề Tính cấp thiết biên soạn tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo dưỡng công trình ngầm đô thị
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154324
0026
00415B5A89E-A020-4A7B-96D2-D19335870D09
005202404150943
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415094406|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Huy Hiệp
245 |aTính cấp thiết biên soạn tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo dưỡng công trình ngầm đô thị
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI