• Bài trích
  • Nhan đề: Hoàn thiện mô hình Đơn vị ở - một nội dung quan trọng trong đổi mới phương pháp lập quy hoạch

Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Vân
Nhan đề Hoàn thiện mô hình Đơn vị ở - một nội dung quan trọng trong đổi mới phương pháp lập quy hoạch
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154323
0026
004E0AFECEF-F43E-4F26-A326-E5F587099C07
005202404150924
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415092416|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Thị Hồng Vân
245 |aHoàn thiện mô hình Đơn vị ở - một nội dung quan trọng trong đổi mới phương pháp lập quy hoạch
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI