• Bài trích
  • Nhan đề: Luật hóa tối đa chính sách về nhà ở

Tác giả CN Quang Hà
Nhan đề Luật hóa tối đa chính sách về nhà ở
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154322
0026
00443F77E58-5320-4F3E-9114-28132F53A78C
005202404150921
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415092143|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aQuang Hà
245 |aLuật hóa tối đa chính sách về nhà ở
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI