• Bài trích
  • Nhan đề: Nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến quyết định tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của nhà đầu tư

Tác giả CN Đặng Thị Thùy Dung
Nhan đề Nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến quyết định tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của nhà đầu tư
Từ khóa tự do vốn đầu tư
Từ khóa tự do Nhà ở xã hội
Từ khóa tự do quyết định đầu tư
Từ khóa tự do hiệu quả đầu tư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Tùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hiệp
Nguồn trích Xây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng2023-8-3tr. Số: 06 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00154321
0026
00419FE991B-4FA9-43BF-BAA9-94D0DD88F19E
005202404150918
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20240415091819|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aĐặng Thị Thùy Dung
245 |aNghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến quyết định tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội của nhà đầu tư
653 |avốn đầu tư
653 |aNhà ở xã hội
653 |aquyết định đầu tư
653 |ahiệu quả đầu tư
700 |aNguyễn Hoàng Tùng
700 |aNguyễn Văn Hiệp
7730 |tXây dựng : tạp chí xây dựng Việt nam - Bản quyền thuộc bộ xây dựng|d2023-8-3|gtr.|v2023|i06
890|a0|b0|c1|d5
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI