• Bài trích
  • Nhan đề: Mười đề nghị đổi mới cách thẩm định đường sắt tồc độ cao bắc nam để chống đội giá sớm hoàn thành

Tác giả CN Vũ Đức Thắng
Nhan đề Mười đề nghị đổi mới cách thẩm định đường sắt tồc độ cao bắc nam để chống đội giá sớm hoàn thành
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-2-8tr. Số: 01+02 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153055
0026
00485C3735F-ED3F-4DB4-A435-5E4924039E5F
005202302082128
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230208212857|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aVũ Đức Thắng
245 |aMười đề nghị đổi mới cách thẩm định đường sắt tồc độ cao bắc nam để chống đội giá sớm hoàn thành
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-2-8|gtr.|v2023|i01+02
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI