• Bài trích
  • Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới ùn tác giao thông tại thành phố Hà Nội

Tác giả CN Đặng Thị Thu Thảo
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới ùn tác giao thông tại thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Đánh giá tác động giao thông
Từ khóa tự do khung tiêu chí
Từ khóa tự do ùn tắc giao Ihông
Từ khóa tự do công trình hạ tầng xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Lê Cảnh Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-2-8tr. Số: 01+02 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153056
0026
00452B9002A-C2D4-468E-8B0E-2EA9965F4602
005202302082236
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230208223626|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aĐặng Thị Thu Thảo
245 |aNghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới ùn tác giao thông tại thành phố Hà Nội
653 |aĐánh giá tác động giao thông
653 |akhung tiêu chí
653 |aùn tắc giao Ihông
653 |acông trình hạ tầng xã hội
700 |aNguyễn Thanh Tú
700 |aLê Cảnh Hưng
700 |aNguyễn Thị Thu Hằng
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-2-8|gtr.|v2023|i01+02
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI