• Bài trích
  • Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội

Tác giả CN Lê Cảnh Hưng
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội
Từ khóa tự do đánh giá tác động giao thôrg
Từ khóa tự do Khung tiêu chí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tú
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Thu Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải2022-11-18tr. Số: 11 Tập: 2022
00000000nab#a2200000ui#4500
00152263
0026
004FDE29896-99C1-4066-8386-9AFEBB335DC3
005202211181434
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20221118143419|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aLê Cảnh Hưng
245 |aNghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội
653 |ađánh giá tác động giao thôrg
653 |aKhung tiêu chí
700 |aNguyễn Thanh Tú
700 |aĐặng Thị Thu Thảo
700 |aNguyễn Thị Thu Hằng
7730 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2022-11-18|gtr.|v2022|i11
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI