• Bài trích
  • Nhan đề: So sánh và đánh giá các mô hình thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam

Tác giả CN Lê Cảnh Hưng
Nhan đề So sánh và đánh giá các mô hình thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải2022-5-25 Số: 05 Tập: 2022
00000000nab#a2200000ui#4500
00150459
0026
004D11AE518-14BA-44C6-B5C0-31975D78C359
005202205251423
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220525141948|zcuonglv
0410 |avie
100 |aLê Cảnh Hưng
245 |aSo sánh và đánh giá các mô hình thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam
773 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2022-5-25|v2022|i05
890|c1|a0|b0|d9
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI