• Bài trích
  • Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính bám của bánh hơi tàu bay với mặt đường cất hạ cánh

Tác giả CN Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính bám của bánh hơi tàu bay với mặt đường cất hạ cánh
Nguồn trích Cầu đường Việt Nam 2023-5-9tr. Số: 04 Tập: 2023
00000000nab#a2200000ui#4500
00153298
0026
004CDDED7B4-1CA5-4D8A-B07E-A36640861111
005202305091552
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20230509155244|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Thị Hồng Điệp
245 |aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính bám của bánh hơi tàu bay với mặt đường cất hạ cánh
7730 |tCầu đường Việt Nam |d2023-5-9|gtr.|v2023|i04
890|a0|b0|c1|d3
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI