DDC 910.285
Nhan đề Công nghệ GIS / Hà Thị Hằng (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 341 tr. : minh họa ; 29 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Tóm tắt Trình bày lý thuyết về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý; dữ liệu và quản lý dữ liệu; thu thập, chuẩn hoá và hiển thị dữ liệu; phân tích không gian; ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường; xu thế phát triển GIS; giới thiệu một số bài tập thực hành
Thuật ngữ chủ đề Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin địa lý
Môn học Công nghệ GIS
Môn học Ứng dụng kỹ thuật số trong quản lý đô thị (GIS)
Môn học Sử dụng bản đồ và hệ thống GIS (Địa lý)
Tác giả(bs) CN Hà, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Hà, Trung Khiên
Tác giả(bs) CN Lưu, Thị Diệu Chinh
Tác giả(bs) CN Đào, Duy Toàn
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(67): GT91959-2025
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07197-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153637
00211
0048FE19422-5183-4703-B4CA-CE8074AF5FBC
005202309261009
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786049529054
020|c455000
039|a20230926100945|blinhnm|c20230926095820|dlinhnm|y20230926094620|zlinhnm
082 |a910.285|bCÔN
245 |aCông nghệ GIS / |cHà Thị Hằng (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, |c2023
300 |a341 tr. : |bminh họa ; |c29 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
520 |aTrình bày lý thuyết về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý; dữ liệu và quản lý dữ liệu; thu thập, chuẩn hoá và hiển thị dữ liệu; phân tích không gian; ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường; xu thế phát triển GIS; giới thiệu một số bài tập thực hành
650|aTài liệu nội sinh
653 |aHệ thống thông tin địa lý
690 |aCông nghệ GIS
690|aỨng dụng kỹ thuật số trong quản lý đô thị (GIS)
690|aSử dụng bản đồ và hệ thống GIS (Địa lý)
700 |aHà, Thị Hằng
700 |aHà, Trung Khiên
700 |aLưu, Thị Diệu Chinh
700|aĐào, Duy Toàn
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(67): GT91959-2025
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07197-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2023/huong26.9.230001thumbimage.jpg
890|a70|b38|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT91959 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 4 Hạn trả:03-06-2024
2 GT91960 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 5 Hạn trả:03-06-2024
3 GT91961 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 6 Hạn trả:03-06-2024
4 GT91968 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 13
5 GT91969 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 14
6 GT91970 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 15 Hạn trả:03-06-2024
7 GT91971 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 16
8 GT91972 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 17 Hạn trả:03-06-2024
9 GT91973 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 18
10 GT91974 Kho giáo trình - Tầng 5 910.285 CÔN Giáo trình 19 Hạn trả:03-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI