DDC 658.3
Nhan đề Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : sách chuyên khảo / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Dân trí, 2020
Mô tả vật lý 503 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt Giới thiệu những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế
Thuật ngữ chủ đề Logistics
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhân sự
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Đào
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92175-81
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07327-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153880
00212
004970B1BD6-6C41-4C38-B6D0-17BB26E80A09
005202401181045
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043041491|c238000
039|a20240118104505|blinhnm|c20240118104122|dlinhnm|y20240118104022|zlinhnm
082 |a658.3|bQUA
245 |aQuản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cGS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
250 |aTái bản lần 1
260 |aHà Nội : |bDân trí, |c2020
300 |a503 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục cuối chính văn
520 |aGiới thiệu những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế
650|aLogistics
650|aQuản lý nhân sự
700 |aĐặng, Đình Đào
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92175-81
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07327-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240009thumbimage.jpg
890|a10|b5|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07327 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 1
2 TK07328 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 2
3 TK07329 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 3
4 GT92175 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:22-06-2024
5 GT92176 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 5
6 GT92177 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 6
7 GT92178 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 7
8 GT92179 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:29-06-2024
9 GT92180 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:29-06-2024
10 GT92181 Kho giáo trình - Tầng 5 658.3 QUA Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI