DDC 728.37
Tác giả CN Nguyễn, Đình Thi
Nhan đề Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / PGS.TS. Nguyễn Đình Thi (chủ biên), TS.KTS. Lê Hồng Dân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 346 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 323-345
Tóm tắt Trình bày chức năng, yêu cầu và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ; sơ lược tình hình kiến trúc, tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, một số cơ sở khoa học, quan điểm, nguyên tắc, hệ thống tiêu chí và giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Thuật ngữ chủ đề Biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Nông thôn
Thuật ngữ chủ đề Nhà ở
Tên vùng địa lý Việt Nam
Tên vùng địa lý Bắc Bộ
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Dân
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07159-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00153241
00212
004FA8B85F2-E175-49BA-89B9-5E79D740D1A3
005202304100940
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048270537
039|a20230410094503|bhuongpt|y20230410093428|zlinhnm
082 |a728.37|bNG-T
100 |aNguyễn, Đình Thi
245 |aKiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu / |cPGS.TS. Nguyễn Đình Thi (chủ biên), TS.KTS. Lê Hồng Dân
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a346 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aThư mục: tr. 323-345
520 |aTrình bày chức năng, yêu cầu và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ; sơ lược tình hình kiến trúc, tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, một số cơ sở khoa học, quan điểm, nguyên tắc, hệ thống tiêu chí và giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
650|aBiến đổi khí hậu
650|aNông thôn
650|aNhà ở
651|aViệt Nam
651|aBắc Bộ
700 |aLê, Hồng Dân
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07159-61
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang4/10.04.230001thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07159 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.37 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07160 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.37 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07161 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 728.37 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI