DDC 690.24
Tác giả CN Nguyễn Trung Hiếu
Nhan đề Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2022
Mô tả vật lý 212 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 195-202 ; Thư mục: tr. 203-205
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu
Thuật ngữ chủ đề Gia cố
Thuật ngữ chủ đề Sửa chữa
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu gạch đá
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu bê tông cốt thép
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(127): GT91091-217
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07075-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00152192
00211
00414788487-4037-4707-AFDC-07E8D575DCFF
005202211070952
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786048261573|c133000
039|a20221107095640|blinhnm|c20221107093944|dlinhnm|y20221107093813|zlinhnm
082 |a690.24|bNG-H
100 |aNguyễn Trung Hiếu
245 |aHư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : |bPhần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / |cPGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2022
300 |a212 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 195-202 ; Thư mục: tr. 203-205
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu
650|aGia cố
650|aSửa chữa
650|aKết cấu gạch đá
650|aKết cấu bê tông cốt thép
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(127): GT91091-217
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07075-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2022/nhapthang11/huong03.110220002thumbimage.jpg
890|a130|b124|c1|d43
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07075 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 NG-H Giáo trình 1
2 TK07076 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 NG-H Giáo trình 2
3 TK07077 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.24 NG-H Giáo trình 3
4 GT91091 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 4 Hạn trả:02-12-2023
5 GT91092 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 5
6 GT91093 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 6
7 GT91094 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 7
8 GT91095 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 8
9 GT91096 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 9
10 GT91097 Kho giáo trình - Tầng 5 690.24 NG-H Giáo trình 10 Sách mất - Sách đền
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI