DDC 363.377
Tác giả CN Đặng Tuấn Anh
Nhan đề Những điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư : Sách chuyên khảo / TS. Đặng Tuấn Anh (chủ biên), Th.S Nguyễn Như Dũng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an Nhân dân, 2020
Mô tả vật lý 199tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác chữa cháy các khu dân cư
Từ khóa tự do Phòng cháy chữa cháy
Từ khóa tự do Khu dân cư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Như Dũng
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06754-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00147026
00212
00487458DF6-D06C-428F-8BCF-F505AF7C86B3
005202201101616
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047248247
039|a20220110161637|blinhnm|c20211217160802|dlinhnm|y20210714152451|zlinhnm
082 |a363.377|bĐĂ-T
100 |aĐặng Tuấn Anh
245 |aNhững điều cần biết về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư : |bSách chuyên khảo / |cTS. Đặng Tuấn Anh (chủ biên), Th.S Nguyễn Như Dũng
260 |aHà Nội : |bCông an Nhân dân, |c2020
300 |a199tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTrình bày nhận thức chung về công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tình hình, đặc điểm và tính chất hoạt động của các dân cư có liên quan đến công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; nhận xét, đánh giá chung, dự báo tình hình và một số giải pháp nhằm bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các khu dân cư; một số vấn đề cần lưu ý trong công tác chữa cháy các khu dân cư
653 |aPhòng cháy chữa cháy
653 |aKhu dân cư
700 |aNguyễn Như Dũng
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06754-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2021/nhungdieucanbietvepcccthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06754 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.377 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06755 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.377 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06756 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.377 ĐĂ-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI