• Bài trích
  • Nhan đề: Ảnh hưởng của quá trình thi công cống ngầm với phân đoạn thi công khác nhau lên đường hầm hiện hữu

Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Ảnh hưởng của quá trình thi công cống ngầm với phân đoạn thi công khác nhau lên đường hầm hiện hữu
Từ khóa tự do chuyển vị đường hầm
Từ khóa tự do Đường hầm mới phía trên đường hầm hiện hữu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Tâm
Nguồn trích Tạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải2022-10-26tr. Số: 10 Tập: 2022
00000000nab#a2200000ui#4500
00152057
0026
004C1A65E2D-0E57-4571-B67F-B41D53328EDE
005202210261641
008081223s VN| vie
0091 0
039|y20221026164115|zcuonglv
040 |aTV EAUT
041 |avie
044 |avm
10010|aNguyễn Văn Hùng
245 |aẢnh hưởng của quá trình thi công cống ngầm với phân đoạn thi công khác nhau lên đường hầm hiện hữu
653 |achuyển vị đường hầm
653 |aĐường hầm mới phía trên đường hầm hiện hữu
700 |aNguyễn Trọng Tâm
7730 |tTạp chí Giao thông vận tải : Cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải|d2022-10-26|gtr.|v2022|i10
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI