DDC 657
Nhan đề Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2006
Mô tả vật lý 670 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt Giới thiệu chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa được trình bày qua 5 phần gồm: qui định chung, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán và chế độ sổ kế toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07465
00000000nam#a2200000ui#4500
00154903
00212
00497B77555-18F6-45F4-A02F-A31D5D70266E
005202406101446
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20240610144654|zlinhnm
082 |a657|bCHÊ
245 |aChế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa : |bban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2006
300 |a670 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính
520 |aGiới thiệu chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa được trình bày qua 5 phần gồm: qui định chung, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán và chế độ sổ kế toán
650|aKế toán
650|aDoanh nghiệp
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07465
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 5/27.5.240028thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07465 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657 CHÊ Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI