DDC 332.091
Tác giả CN Kitchen, Richard L
Nhan đề Finance for the developing countries / Richard L. Kitchen
Thông tin xuất bản Chichester : John Wiley & Sons, 1986
Mô tả vật lý xvii, 365 p. : ill. ; 25 cm.
Phụ chú Includes indexes
Thuật ngữ chủ đề Finance
Thuật ngữ chủ đề Economic
Thuật ngữ chủ đề Developing countries
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02677
00000000nam#a2200000u##4500
00154505
00222
004ACC10039-4D71-4A09-8A09-79FD5F9B1C65
005202405061451
008240506s1986 up eng
0091 0
020 |a0471909459
039|a20240506145410|bhuongpt|y20240506145326|zhuongpt
082 |a332.091|bKIT
100 |aKitchen, Richard L
245 |aFinance for the developing countries / |cRichard L. Kitchen
260 |aChichester : |bJohn Wiley & Sons, |c1986
300 |axvii, 365 p. : |bill. ; |c25 cm.
500 |aIncludes indexes
650|aFinance
650|aEconomic
650|aDeveloping countries
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02677
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02677 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 332.091 KIT Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI