DDC 658
Tác giả CN Lockyer, Keith
Nhan đề Project management and project network techniques / Keith Lockyer, James Gordon
Thông tin xuất bản London : Pitman, 1996
Mô tả vật lý xii, 292 p. : ill. ; 24 cm.
Phụ chú Includes index
Tóm tắt Examines the problems of the management of capital projects. Includes information on : Bar charts; resource analysis; line of balance; activity-on-arrow network; activity-on-node network
Thuật ngữ chủ đề Network analysis-Planning
Thuật ngữ chủ đề Project management
Tác giả(bs) CN Gordon, James
Địa chỉ TVXDKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3(1): NV02669
00000000nam#a2200000u##4500
00154458
00222
00427884275-AE1C-467E-B967-706AF49F38AB
005202405031135
008240503s1996 xxk eng
0091 0
020 |a9780273614548
039|a20240503113515|blinhnm|y20240503113339|zlinhnm
082 |a658|bLOC
100 |aLockyer, Keith
245 |aProject management and project network techniques / |cKeith Lockyer, James Gordon
260 |aLondon : |bPitman, |c1996
300 |axii, 292 p. : |bill. ; |c24 cm.
500 |aIncludes index
520 |aExamines the problems of the management of capital projects. Includes information on : Bar charts; resource analysis; line of balance; activity-on-arrow network; activity-on-node network
650|aNetwork analysis-Planning
650|aProject management
700|aGordon, James
852|aTVXD|bKho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): NV02669
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachngoaivan/thang 5_2004/4.5.240009thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 NV02669 Kho Ngoại văn - Phòng đọc mở tầng 3 658 LOC Sách Ngoại Văn 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI