DDC 335.411
Tác giả CN Vũ Tiến Dũng
Nhan đề Hướng dẫn học triết học Mác - Lênin / Vũ Tiến Dũng, Vũ Thị Hằng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 133 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 132-133
Tóm tắt Trình bày về triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
Từ khóa tự do Tài liệu hướng dẫn học
Từ khóa tự do Triết học Mác-Lênin
Môn học Triết học Mác-Lênin
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hằng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(27): GT89759-85
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06978-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00149089
00212
00495ED6B92-C8FE-482B-ABD8-7ED9E42152D7
005202203170852
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043151893|c25000
039|a20220317085254|blinhnm|y20220315162338|zlinhnm
082 |a335.411|bVU-D
100 |aVũ Tiến Dũng
245 |aHướng dẫn học triết học Mác - Lênin / |cVũ Tiến Dũng, Vũ Thị Hằng
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a133 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 132-133
520 |aTrình bày về triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
653 |aTài liệu hướng dẫn học
653 |aTriết học Mác-Lênin
690 |aTriết học Mác-Lênin
700 |aVũ Thị Hằng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(27): GT89759-85
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06978-80
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong16.03.220002thumbimage.jpg
890|a30|b141|c1|d46
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06978 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 1
2 TK06979 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 2
3 TK06980 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 3
4 GT89759 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:20-03-2023
5 GT89760 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:03-06-2024
6 GT89761 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:14-10-2024
7 GT89762 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:24-10-2022
8 GT89763 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 8
9 GT89764 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:20-07-2023
10 GT89765 Kho giáo trình - Tầng 5 335.411 VU-D Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:05-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI