DDC 621.8
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật gia công cơ khí / Bùi Lê Gôn (chủ biên)... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 229 tr. ; : minh họa ; 27 cm.
Từ khóa tự do Đúc kim loại
Từ khóa tự do Gia công áp lực
Từ khóa tự do Gia công cơ khí
Môn học Cơ sở kỹ thuật cơ khí
Tác giả(bs) CN Phạm Đình Sùng
Tác giả(bs) CN Bùi Lê Gôn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Dũng
Tác giả(bs) CN Trịnh Duy Cấp
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(83): GT20328-406, GT84682-5
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(2): TK00789-90
00000000nam#a2200000ua#4500
001311
00211
004A8B0EF56-5253-4C6C-B03E-B88F541368FA
005202207071034
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |c114000
039|a20220707103441|blinhnm|c20220707103405|dlinhnm|y20160829095305|zlinhnm
082 |a621.8|bGIA
245 |aGiáo trình kỹ thuật gia công cơ khí / |cBùi Lê Gôn (chủ biên)... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2014
300 |a229 tr. ; : |bminh họa ; |c27 cm.
653 |aĐúc kim loại
653 |aGia công áp lực
653 |aGia công cơ khí
690 |aCơ sở kỹ thuật cơ khí
700|aPhạm Đình Sùng
700|aBùi Lê Gôn
700|aNguyễn Quốc Dũng
700|aTrịnh Duy Cấp
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(83): GT20328-406, GT84682-5
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(2): TK00789-90
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/phongdocmo/giaotrinhkythuatgiacongcokhi/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a85|b319|c1|d42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00789 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 GIA Giáo trình 1
2 TK00790 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 GIA Giáo trình 2
3 GT20338 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 13 Hạn trả:15-08-2024
4 GT20339 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 14 Hạn trả:16-08-2024
5 GT20342 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 17 Hạn trả:15-08-2024
6 GT20343 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 18 Hạn trả:31-05-2024
7 GT20344 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 19 Hạn trả:16-08-2024
8 GT20345 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 20 Hạn trả:16-08-2024
9 GT20346 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 21 Sách mất - Sách đền
10 GT20347 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 22 Hạn trả:16-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI