Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt (Tất cả)
Kinh tế học vi mô / GS.TS.NGƯT. Ngô Đình Giao (chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Trình bày về kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. Lí thuyết cung cầu, người tiêu dùng, về hãng; những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ. Ứng dụng kinh tế vi mô vào việc phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị trường

Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư / TS. Nguyễn Bạch Nguyệt ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư. Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án đầu tư. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế xã hội tổng quát và thị trường của dự án. Phân tích kỹ thuật, tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư. Một số vấn đề về quản lý dự án

Kinh tế Việt Nam đổi mới : những phân tích và đánh giá quan trọng / Nguyễn Văn Chỉnh ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Hệ thống hoá số liệu tổng hợp và chi tiết trên phạm vi cả nước và từng vùng, lãnh thổ, phân tích kinh tế về tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế, khu vực thể chế, vùng lãnh thổ và hoạt động tài chính v.v..

Từ điển kinh tế học hiện đại : = Macmillan dictionary of modern economics / David W. Pearce (tổng biên tập) (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp các thuật ngữ, các phạm trù, khái niệm cơ bản về kinh tế học hiện đại được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Anh khoảng 2800 cụm từ

Quản lý dự án lớn và nhỏ : = Managing projects large and small / Người dịch: Trần Thị Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu ; Nguyễn Văn Quì hiệu đính (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày quy trình quản lý dự án, những nhân vật chính của dự án, nội dung hoạt động của dự án, cơ cấu tổ chức để hành động, phân chia công việc, lịch trình công việc, quản lý rủi ro, điều chỉnh dự án

Giáo trình mô hình toán kinh tế / PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu mô hình toán kinh tế. Mô hình tối ưu tuyến tính, quy hoạch tuyến tính. Mô hình hệ thống phục vụ công cộng và quản lí dự trữ

Kinh tế học. Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhaus ; Người dịch: Viện quan hệ Quốc tế và Bộ Ngoại giao ; Hiệu đính: Vũ Thanh Phương, Nguyễn Tư Huyên, Bùi Xuân NhậtTập 1 / (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô. Thị trường sản phẩm và những vấn đề cung và cầu. Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập. Hiệu quả công bằng, môi trường và chính phủ trong việc điều tiết chính sách kinh tế

Kinh tế học cho thế giới thứ ba : giới thiệu những nguyên tắc, vấn đề và chính sách về phát triển / Michael P. Todaro ; Hiệu đính: Trần Phong ; Dịch từ tiếng Anh: Trần Đoàn Ki ... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu những nguyên tắc, khái niệm, chính sách, kinh tế của 16 nước đang phát triển. Những vấn đề, chính sách trong nước như tăng trưởng, thất nghiệp, kinh tế học về dân số, phát triển và giáo dục, các vấn đề và chính sách quốc tế: Mậu dịch quốc tế, phát triển kinh tế, đầu tư, những khả năng và triển vọng: Kế hoạch hoá, chính sách tiền tệ, chính sách thuế trong lý thuyết và thực hành

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán / PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu vai trò, chức năng đối tượng, phương pháp hạch toán kế toán. Các loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ kế toán. Phương pháp tài khoản kế toán. Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu, tổng hợp cân đối kế toán. Các loại sổ kế toán và hình thức kế toán. Tổ chức công tác hạch toán kế toán

Lý thuyết kiểm toán : = Auditing theory / GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (đồng chủ biên) ... [et al.] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày các vấn đề: kiểm tra - kiểm soát trong quản lí, bản chất và chức năng của kiểm toán, phân loại kiểm toán, đối tượng kiểm toán, những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán, hệ thống phương pháp kiểm toán, chọn mẫu kiểm toán, tổ chức công tác kiểm toán, tổ chức bộ máy kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI