Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo ngoại văn/Giáo trình (Tất cả)
Cast-in-place concrete construction : = Công nghệ thi công bê tông tại chỗ / PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa ... [et al.] (50) (Lượt lưu thông:49) (1) (Lượt truy cập:3)

The textbook is designed to provide readers with the basic knowledge and skills necessary to design and construct concrete structures. It also includes several case studies to illustrate the application of the concepts presented in the textbook.

Earthwork and piling construction : = Công tác đất và thi công cọc / PGS.TS. Trần Hồng Hải ... [et al.] (40) (Lượt lưu thông:39) (1) (Lượt truy cập:1)

The primary goal of this textbook is to equip readers with both basic and advanced knowledge and foster skills and logical thinking. It is designed to provide solutions for real-life construction and organization challenges involving earthwork and piling construction.

Fundamentals of mechanical engineering / TS. Lê Hồng Chương ... [et al.] (40) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:7)

Metallic materials : An in troduction / Pham Dinh Sung ... [et al.] (60) (Lượt lưu thông:7) (1) (Lượt truy cập:3)

Steel-concrete composite structures : Slabs, beams and columns for buildings / Vu Anh Tuan (35) (Lượt lưu thông:101) (1) (Lượt truy cập:33)

Fundamentals of building design and construction / Nguyen Manh Tuan... [et al.] (70) (Lượt lưu thông:45) (1) (Lượt truy cập:2)

Strength of materials :. Problems and solutions. / Tran Minh Tu ... [et al.]Vol. 2 / : (100) (Lượt lưu thông:143) (1) (Lượt truy cập:22)

Design of cast-in-situ reinforced concrete one - way slabs / Nguyen Truong Thang (100) (Lượt lưu thông:340) (1) (Lượt truy cập:346)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI