Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Tất cả)
Kinh tế đô thị / PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung, ThS. Nguyễn Thùy Linh (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày khái quát về đô thị và phát triển đô thị; đối tượng, nội dung và một số nhận thức về kinh tế đô thị; cơ chế phát triển, cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế đô thị; môi trường kinh tế, khu vực kinh tế, quản lý kinh tế đô thị; dự án đầu tư phát triển đô thị; phân tích, đánh giá kinh tế dự án đầu tư phát triển đô thị; lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị

Những giải pháp kỹ thuật an toàn trong xây dựng / PGS.TS. Nguyễn Bá Dũng (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu những kiến thức về an toàn vệ sinh lao động với những phương pháp tính toán kiểm tra cần thiết trong việc tổ chức chung trên công trường xây dựng và trong các biện pháp thi công công tác xây lắp

Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ / TS. Nguyễn Bính (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về kinh tế máy xây dựng, một số biện pháp nâng cao hiệu quả chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật trong thiết kế và chế tạo máy xây dựng, tổ chức khai thác máy, phương pháp lựa chọn hợp lí các máy thi công theo các hàm mục tiêu, khai thác hợp lí các máy xếp dỡ nâng cao hiệu quả kinh tế, kĩ thuật trong tổ chức phục vụ kĩ thuật máy xây dựng...

Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình Input - Output (I/O Modelling) / Bùi Bá Cường, Bùi Trinh, Dương Mạnh Hùng (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Phân tích những ảnh hưởng về kinh tế thông qua nhân tử vào ra (I/O multipliers). Khái quát về mô hình I/O liên vùng và phương pháp lập. Phân tích kinh tế và môi trường từ bảng I/O liên vùng và I/O liên vùng của Việt Nam

Báo cáo khảo sát "Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vố ... (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những báo cáo khảo sát, nghiên cứu cơ sở lý luận về khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Đông Nam Bộ, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Đông Nam Bộ

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / PGS.TS. Phạm Thị Gái (chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm những vấn đề chung của phân tích hoạt động kinh doanh, tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình sản xuất trong doanh nghiệp và sử dụng các yếu tố của doanh nghiệp. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm, lợi nhuận, tài chính của doanh nghiệp

Quản trị dự án đầu tư / TS. Nguyễn Xuân Thủy, ThS. Trần Việt Hoa, ThS. Nguyễn Việt Ánh (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Một số khái niệm, thuật ngữ, nguyên tắc sử dụng các nguồn vốn và kế hoạch hoá đầu tư. Giá trị theo thời gian của đồng tiền- chọn thời điểm tính toán và thời điểm đầu tư. Phương pháp xác định các chỉ tiêu hiệu quả chủ yếu về mặt tài chính và phân tích độ nhạy của một dự án đầu tư. Nội dung dự án đầu tư. Phân tích kỹ thuật công nghệ, tài chính, kinh tế - xã hội - môi trường, nghiên cứu các tổ chức quản trị dự án. Trình tự lập dự án khả thi. Cơ sở pháp lí, phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư

Lịch sử các học thuyết kinh tế / GS.TS. Mai Ngọc Cường, PGS.TS. Trần Việt Tiến, PGS.TS. Mai Ngọc Anh (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày quá trình hình thành, phát triển của học thuyết kinh tế từ các tư tưởng kinh tế thời kì cổ đại và trung đại, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển, kinh tế học mácxít, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, các tư tưởng kinh tế hiện đại đến lí thuyết về kinh tế chuyển đổi và các lí thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển

Kinh tế học vi mô / GS.TS.NGƯT. Ngô Đình Giao (chủ biên) ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Trình bày về kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp. Lí thuyết cung cầu, người tiêu dùng, về hãng; những khuyết tật của kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ. Ứng dụng kinh tế vi mô vào việc phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sự cân bằng và phản ứng của thị trường

Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư / TS. Nguyễn Bạch Nguyệt ... [et al.] (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư. Trình tự và nội dung nghiên cứu của quá trình soạn thảo dự án đầu tư. Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế xã hội tổng quát và thị trường của dự án. Phân tích kỹ thuật, tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư. Một số vấn đề về quản lý dự án

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI