Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Giáo trình (Tất cả)
Giáo trình quản trị học / TS. Trần Dục Thức (chủ biên) ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị: tổng quan về quản trị, sự phát triển lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, hoạch định và thiết lập mục tiêu, hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, lập và ra quyết định quản trị, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, động viên nhân viên, quản trị truyền thông trong tổ chức và kiểm soát

Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : dành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp...

Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:4) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics

Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:6) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...

Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / TS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn ... (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường

Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn (3) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:41)

Khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan

Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên) (3) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:25)

Giới thiệu các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử và các quy luật phát triển của chúng qua: thời kỳ cổ đại, trung đại, phục hưng

Công nghệ GIS / Hà Thị Hằng (chủ biên) ... [et al.] (70) (Lượt lưu thông:38) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày lý thuyết về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý; dữ liệu và quản lý dữ liệu; thu thập, chuẩn hoá và hiển thị dữ liệu; phân tích không gian; ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường; xu thế phát triển GIS; giới thiệu một số bài tập thực hành

Cơ sở các quá trình lý hóa sinh trong kỹ thuật nước - môi trường nước : = Fundamentals of physical, chemical and biological processes in water engineering and water environmen ... (30) (Lượt lưu thông:21) (1) (Lượt truy cập:7)

Bao gồm kiến thức lý thuyết cơ sở, quá trình vật lý, hóa học hoặc sinh học diễn ra trong các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải, xử lý bùn thải và tái sử dụng chất thải, trong đó có cập nhật một số quá trình mới như: amammox, lọc màng, oxy hóa bậc cao, khử trùng UV...

Giáo trình động cơ đốt trong / TS. Trần Đức Hiếu (50) (Lượt lưu thông:47) (1) (Lượt truy cập:22)

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong kiểu pison như: chu trình lí tưởng và chu trình làm việc của động cơ đốt trong, nhiên liệu và hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ, tăng áp cho động cơ, chế độ làm việc và đặc tính của động cơ

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI