Ngày đăng bài: 27/12/2022 16:17
Lượt xem: 1678
Hướng dẫn đọc tài liệu số
Hướng dẫn bạn đọc đọc tài liệu số

Sau khi truy cập https://thuvien.huce.edu.vn/ tiến hành theo 2 cách:

Cách 1:     

  • Đăng nhập với tài khoản cá nhân (Hình 1)
  • Tiến hành tìm kiếm sách (hình 2)
  •  Bấm vào tài liệu số (Hình 3)

Cách 2:      

  • Tìm kiếm sách (Hình 2)
  • Bấm vào tài liệu số (Hình 3)
  • Đăng nhập với tài khoản cá nhân và tiến hành đọc tài liệu số (Hình 4)

 

Hình 1: Đăng nhập

 

Hình 2: Tìm kiếm tên sách

 

Hình 3: Đọc tài liệu số

 

Hình 4: Đăng nhập với tài khoản cá nhân

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI