Ngày đăng bài: 27/12/2022 10:33
Lượt xem: 333
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng dịch vụ tại Thư viện

HƯỚNG DẪN BẠN ĐỌC SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI THƯ VIỆN

 

Mục đích sử dụng

Bộ phận

 Mượn trả giáo trình

 Tầng 5 – Phòng giáo trình

 Đọc tài liệu tham khảo: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, đề tài NCKH

 Tầng 3 – Phòng đọc mở

 Nộp tài liệu luận án,  luận văn, đề tài  NCKH

 Tầng 4 – Phòng nghiệp vụ

 Đăng ký làm thẻ đọc

 Tầng 3 – Phòng đọc mở

Trao đổi, học nhóm, tự học

 Tầng 2 - Phòng học nhóm

 Hỗ trợ về hệ thống thư viện điện tử

 Tầng 3 – Phòng máy chủ

 Xác nhận thủ tục ra trường, thôi học

 Tầng 5 – Phòng giáo trình

 

CÁC KÊNH THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN

 

Địa chỉ email

Thuvien@huce.edu.vn

Trang web điện tử

Thuvien.huce.edu.vn

Facebook

http://www.facebook.com/ThuvienTruongDHXD

 

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI