Ngày đăng bài: 27/12/2022 10:33
Lượt xem: 706
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng dịch vụ tại Thư viện

 

 

Mục đích sử dụng

Bộ phận

 Mượn trả giáo trình

 Tầng 5 – Phòng giáo trình

 Đọc tài liệu tham khảo: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án, đề tài NCKH

 Tầng 3 – Phòng đọc mở

 Nộp tài liệu luận án,  luận văn, đề tài  NCKH

 Tầng 4 – Phòng nghiệp vụ

 Đăng ký làm thẻ đọc

 Tầng 3 – Phòng đọc mở

Trao đổi, học nhóm, tự học

 Tầng 2 - Phòng học nhóm

 Hỗ trợ về hệ thống thư viện điện tử

 Tầng 3 – Phòng máy chủ

 Xác nhận thủ tục ra trường, thôi học

 Tầng 5 – Phòng giáo trình

 

 

CÁC KÊNH THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN

 

Địa chỉ email

Thuvien@huce.edu.vn

Trang web điện tử

Thuvien.huce.edu.vn

Facebook

http://www.facebook.com/ThuvienTruongDHXD

 

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI