Ngày đăng bài: 17/11/2022 08:41
Lượt xem: 5052
Quy chế tổ chức hoạt động

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 1293 /QĐ-ĐHXDHN ngày 16 tháng 11 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội)

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất của Thư viện Trường Đại  học Xây dựng Hà Nội.

2. Quy chế này áp dụng đối với Thư viện (TV), các các đơn vị, cá nhân là viên chức, giảng viên, người lao động, người học thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN).

Điều 2. Tên gọi của thư viện

Tiếng Việt: Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tiếng Anh: The Library of Hanoi University of Civil Engineering

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thư viện

1. Thư viện Trường ĐHXDHN có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong TV (tài liệu in, sao chụp, tài liệu số, mạng Internet…).

2. Thư viện Trường ĐHXDHN có những nhiệm vụ sau đây:

a) Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, phương hướng tổ chức hoạt động dài hạn và ngắn hạn của TV; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, TV trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của Trường;

b) Xây dựng nội quy, quy định của Thư viện và hướng dẫn bạn đọc thực hiện;

c) Đề xuất với Ban Giám hiệu kế hoạch mua giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường;

d) Thu thập, bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

đ) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

e) Làm công tác giới thiệu tài liệu mới, xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thích hợp. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của TV phù hợp với quy định của pháp luật;

g) Thu nhận, lưu chiểu các tài liệu do các cá nhân, đơn vị trong Trường và Nhà trường là tác giả bao gồm: sách, giáo trình, các loại hình tài liệu khác; các báo cáo tổng kết của các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án các loại đã được nghiệm thu; kỉ yếu hội thảo, hội nghị; khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các TV;

h) Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thông tin, tư liệu và TV. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác TV;

i) Đề xuất nhu cầu và phối hợp với đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng viên chức, lao động của TV theo đúng quy định của Trường. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ TV để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

k) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của TV; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

l) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Nhà trường, các Bộ, ban ngành chủ quản.

3. Thư viện Trường ĐHXDHN có những quyền hạn sau đây:

a) Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin TV trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các TV, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật;

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của TV.

Điều 4. Đối tượng phục vụ của thư viện

Đối tượng phục vụ chính của TV Trường ĐHXDHN là các cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ trong trường, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu khoa học thuộc các cơ sở doanh nghiệp trực thuộc nhà trường và các bạn đọc ngoài Nhà trường. Đối với bạn đọc ngoài trường TV Trường ĐHXDHN được phép thu phí dịch vụ.

 

 

Chương 2. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của thư viện

Thư viện Trường ĐHXDHN bao gồm Ban lãnh đạo TV và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ.

1.  Ban Lãnh đạo thư viện bao gồm:

- Giám đốc TV chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của TV và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Phó giám đốc TV giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo TV, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm;

- Tổ nghiệp vụ: Có nhiệm vụ giao nhận sách, bổ sung, phân loại và biên mục sách giáo trình và sách tham khảo.

- Tổ Giáo trình: Chuyên quản lý và hỗ trợ sinh viên và bạn đọc đến mượn sách giáo trình. Có nhiệm vụ sắp xếp kho sách và báo với bộ phận có liên quan số lượng sách cần bổ sung.

- Tổ đọc mở: Có nhiệm vụ quản lý sắp xếp kho sách Tham khảo, hỗ trợ sinh viên và bạn đọc đến đọc tài liệu tham khảo tại Phòng đọc mở.

- Tổ Quản trị hệ thống: Quản lý và theo dõi hệ thống mạng máy tính của TV. Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu số. Tư vấn và hỗ trợ người dùng tin.

Điều 6. Người làm công tác thư viện

1. Người làm công tác TV được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

2. Việc bố trí người làm công tác TV phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chứng môn theo quy định của pháp luật.

3. Nhà trường quyết định số lượng nhân sự cần thiết để đảm bảo cho TV thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

Điều 7. Các hoạt động của thư viện

1. Hoạt động phát triển TV; hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài TV như: Bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực TV.

2. Biên soạn các bản thư mục và thư mục chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mạng Internet; tổ chức các kho tự chọn, giới thiệu và triển lãm sách báo phù hợp với điều kiện cụ thể của TV nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người đọc.

 

Chương 3. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Cơ sở vật chất của thư viện

1. Vốn tài liệu của TV Trường ĐHXDHN bao gồm các vật mang tin dưới dạng vật chất: Tài liệu in trên giấy, tài liệu nghe nhìn và tài liệu số, cơ sở dữ liệu trực tuyến được tổ chức thành các kho phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu người đọc, người dùng tin trong trường.

2. Trụ sở của Thư viện

a) Trụ sở của TV nằm trong khuôn viên Trường ĐHXDHN địa chỉ 55 Đường Giải phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kiến trúc và phù hợp với sự phát triển TV.

b) Diện tích kho của TV được thực hiện theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn chỉ tiết về điều kiện thành lập TV và thủ tục đăng ký hoạt động TV.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của thư viện

1. Nguồn kinh phí hoạt động của TV Trường ĐHXDHN bao gồm:

a) Nguồn kinh phí được nhà trường cấp

- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch;

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, vốn tài liệu TV, ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm.

b) Nguồn kinh phí khác

- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ TV phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao như: sao chụp tài liệu, cung cấp thư mục theo chuyên đề, sử dụng mạng thông tin - thư viện; sử dụng Internet, dịch vụ đa phương tiện, lệ phí thẻ đọc, thẻ mượn, đào tạo người dùng tin;

- Các khoản tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí chi cho hoạt động thư viện

a) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đã được phê duyệt nhằm bổ sung tài liệu phát triển nguồn lực thông tin, bồi dưỡng cán bộ;

b) Chi mua sắm trang thiết bị công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên soạn thư mục, triển lãm, giới thiệu sách báo, nói chuyện chuyên đề;

c) Chi các hoạt động nghề nghiệp khác;

d) Chi đầu tư xây dựng cơ bản trụ sở TV;

đ) Chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế ở trong nước và nước ngoài.

e) Các khoản chi tại các điểm a, b, c, d, và đ khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

Điều 10. Quản lý cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của thư viện

Ban lãnh đạo TV Trường ĐHXDHN chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất được giao; sử dụng nguồn kinh phí thuộc thẩm quyền phù hợp với Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành kèm theo quyết định số 191/QĐ-ĐHXD ngày 01/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; Quy chế Quản lý tài chính được ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐTĐHXD ngày 18/12/2020 của Hội đồng Trường và Quy chế Chi tiêu nội bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHXDHN ngày 04/1/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các quy định của Pháp luật.

Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Giám đốc TV có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và phạm vi quyền hạn của mình, đảm bảo cho hoạt động của TV được thuận lợi và có hiệu quả. Phân công nhiệm vụ, số lượng người làm việc cụ thể đối với từng vị trí việc làm, và báo cáo tình hình hoạt động với Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị với Hiệu trưởng xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung những điều khoản trong Quy chế do Hiệu trưởng quyết định./.

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI