Dòng Nội dung
1
Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng

H. : Xây dựng, 2001
166tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / PGS.TS Đinh Đăng Quang (chủ biên), Th.S Vũ Thị Hương Quỳnh, Th.S Lê Hoài Nam

H. : Xây dựng, 2016
306tr. ; 24cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:333) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:94)

3
4
Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / TS. Đặng Thị Xuân Mai (chủ biên), KS. Nguyễn Phương Châm

Hà Nội : Xây dựng, 2008
116 tr. ; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến việc vận dụng các phương pháp phân tích tính toán cụ thể trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây dựng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI