Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập / PGS, TS. Nguyễn Văn Thắng ( chủ biên );...[et.al.]

Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2005
472 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:51) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

2
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS. TSKH. Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải

H. : Xây dựng, 2008
140 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

3
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS.TS Nguyễn văn Chọn, PTS Nguyễn Văn Thất

H. : Trường ĐHXD, 1996
100tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn

H. : Giao thông vận tải, 2003
130 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
5
Phương pháp toán kinh tế trong quản trị kinh doanh xây dựng / PGS,PTS Nguyễn Mậu Bành (chủ biên); PTS. Vũ Thị Hòa

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1997
167 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:280) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:127)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI