Dòng Nội dung
1
Cẩm nang quản trị điều hành : quản trị tích hợp / TS. Phan Thanh Lâm, Phan Nguyễn Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội : Phụ nữ, 2017
448 tr. : minh họa ; 21 cm.

Gồm các kiến thức về quản trị kinh doanh trên các lĩnh vực: Quản trị cảm xúc, quản trị nhóm, quản trị xung đột...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập / PGS, TS. Nguyễn Văn Thắng ( chủ biên );...[et.al.]

Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2005
472 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:52) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

3
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS. TSKH. Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải

H. : Xây dựng, 2008
140 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

4
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS.TS Nguyễn văn Chọn, PTS Nguyễn Văn Thất

H. : Trường ĐHXD, 1996
100tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh / GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn

H. : Giao thông vận tải, 2003
130 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI