Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành

H. : Xây dựng, 2017
156tr. : minh họa ; 27cm.

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI