Dòng Nội dung
1
Cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc lập kế hoạch và quản lý môi trường : Sách chuyên khảo / GS.TS Đặng Kim chi... [et al.]

H. : Nông nghiệp, 2011
542 tr. : minh họa ; 24 cm.

Tổng hợp các công trình nghiên cứu, thực tiễn về lập kế hoạch và quản lý môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành

H. : Xây dựng, 2017
156tr. : minh họa ; 27cm.

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI