Dòng Nội dung
1
Các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi trường / PGS.TS. Lê Trình

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
395 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày các vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường; quy trình chung về đánh giá tác động môi trường và phương pháp thực hiện; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường; nội dung và quy trình chung đánh giá môi trường chiến lược; các phương pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo trong đánh giá môi trường chiến lược; nội dung và phương pháp đánh giá tác động tích hợp, nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro và sự cố môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI